Privacyverklaring LEERKRACHT&CO

LEERKRACHT&CO hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. LEERKRACHT&CO houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren;
 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen waarmee de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Doeleinden verwerking persoonsgegevens

LEERKRACHT&CO verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, met inachtneming van de hiervoor uiteengezette uitgangspunten. De volgende doeleinden kunnen op voorhand worden aangegeven:

 • Uitvoering van psychodiagnostiek, consultatieve begeleiding,competentieontwikkeling encoaching & consultancy in onderwijs- en opvangorganisaties
 • Administratieve verwerking van deze begeleiding
 • Communicatie over de psychodiagnostiek, de consultatieve begeleiding,competentieontwikkeling encoaching & consultancy in brede zin
 • Voorts alle doelen die voortvloeien uit de doelstellingen van LEERKRACHT&CO

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan LEERKRACHT&CO de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Gegevens die klanten op verzoek vermelden of aanleveren op documenten van/aan LEERKRACHT&CO (aanmeldformulieren, toestemmingsformulieren, toetsgegevens, gegevens uit leerlingvolgsystemen)
 • Gegevens betreffende vraagstukken van klanten naar wie wij onderzoek uitvoeren. Deze komen onder meer voor in:
  • Offertes en facturen
  • Verslagen, diagnoses en evaluaties (waaronder bijzondere persoonsgegevens)

Grondslagen verwerking persoonsgegevens

LEERKRACHT&CO verwerkt persoonsgegevens op de volgende wettelijke grondslagen:

 • Uitvoering van overeenkomst
 • Toestemming van betrokkene
 • Voldoening aan wettelijke verplichtingen
 • Gerechtvaardigde belangen van LEERKRACHT&CO of derden

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van werkzaamheden t.b.v. de doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de automatiseringsomgeving
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie
 • Het verzorgen van de communicatie met ouders, verzorgers, voogden of wettelijke vertegenwoordigers, schoolmedewerkers (directeuren, leraren, etc.) en medewerkers kinderopvang

Wij geven alleen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij voldoen aan de voorwaarden die gelden voor de geografische gegevensopslag van persoonsgegevens.

Bewaartermijn

LEERKRACHT&CO bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en/of dan op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van uzelf direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mochten wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Indien u meent dat uw persoonsgegevens ten onrechte in het bezit van LEERKRACHT&CO zijn, dan kunt u dat te allen tijde aangeven via info@leerkracht&co.nl. Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

LEERKRACHT&CO

Anna Blamanstraat 21
5242 ED Rosmalen

info@leerkracht&co.nl